วิธีการใช้งาน

ห้องแนะแนวนวัตกร Cross Matching Platform

  • “เปิดโอกาสในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการในโลกธุรกิจนวัตกรรม ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและประผลเมินผลหลังจบบทสนทนา”


  • ห้องขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ผ่านระบบ “จับคู่” ระหว่างนักเรียนกับผู้เชี่ยวชาญตามลักษณะผลงานหรือประเด็นที่สงสัย โดยนักเรียนสามารถเลือกที่ปรึกษาจากหมวดหมู่ที่ตนเองสนใจ ซึ่งระบบของเรามีให้เลือกถึง 10 หมวดความเชี่ยวชาญด้วยกัน รวมทั้งเป็นระบบจัดการตารางเวลานัดหมายให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน
ที่ปรึกษาแนะนำ
(1+)
จักรพันธ์ อริยะวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอบคุณครับ

(1+)
อดิศักดิ์ ปัตติยะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(1+)
Tanawat Srirugsa

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนะนำดีมาก ตรงจุด มีความมุ่งมั่นในการให้คำปรึกษา